بستن
FA EN AR RU FR CHI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر

نام و نام خانوادگی

فرشته نصیرزاده

عنوان پست اجرایی

مدیر امور اداری و پشتیبانی

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی‌ارشد مدیریت

شماره تلفن

داخلی 6303

پست الکترونیک

 

شرح وظایف:

اجرای آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات و ایجاد هماهنگی بین ادارات تابعه با سایر واحدها و نظارت بر آن‌ها

استخدام و جذب نیرو بر اساس شاخص‌ها و آئین‌نامه‌ها و پس از اخذ مجوزهای قانونی توسط مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

تهیه و توزیع خدمات، ملزومات، تجهیزات و موردنیاز واحدها با رعایت حدود اختیارات، مقررات و آئین‌نامه‌های مرتبط

نظارت بر امور نقلیه، تهیه تجهیزات و موردنیاز وسایط نقلیه دانشگاه طبق ضوابط

برنامه‌ریزی و هماهنگی برای واگذاری فعالیت‌های حجمی (امور خدماتی، فضای سبز و ایاب و ذهاب و) در قالب خط‌مشی‌های تعیین‌شده به اشخاص حقیقی، حقوقی و یا مؤسسات غیردولتی و با رعایت حدود اختیارات و مقررات و آئین‌نامه با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط و نظارت بر آن‌ها

نظارت و پیشنهاد تسهیلات رفاهی، پیگیری مطالبات اعضای علمی، غیرعلمی و نظارت بر حسن اجرای آن در دانشگاه

رسیدگی و نظارت بر امور انضباطی، مرخصی‌ها و کارکرد و اعضای هیئت‌علمی و غیرعلمی دانشگاه و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم

اجرای خط‌مشی‌های تعیین‌شده از سوی مقامات دانشگاه و نظارت بر حسن انجام آن

پیش‌بینی و بررسی نیازهای واحدهای دانشگاه در رابطه با نیروی انسانی، ملزومات اداری، خدماتی و غیره

تشخیص ضرورت تهیه وسایل موردنیاز در امور مربوطه

نظارت بر اجرای بخشنامه‌ها و مقررات مربوط به نظم و انضباط اداری و ورود و خروج کارکنان

انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایشگر یک مطلب