بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرح وظایف مدیر امور اداری

اجرای آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات و ایجاد هماهنگی بین ادارات تابعه با سایر واحدها و نظارت بر آن‌ها


استخدام و جذب نیرو بر اساس شاخص‌ها و آئین‌نامه‌ها و پس از اخذ مجوزهای قانونی توسط مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری


تهیه و توزیع خدمات، ملزومات، تجهیزات و… موردنیاز واحدها با رعایت حدود اختیارات، مقررات و آئین‌نامه‌های مرتبط


نظارت بر امور نقلیه، تهیه تجهیزات و موردنیاز وسایط نقلیه دانشگاه طبق ضوابط


برنامه‌ریزی و هماهنگی برای واگذاری فعالیت‌های حجمی (امور خدماتی، فضای سبز و ایاب و ذهاب و…) در قالب خط‌مشی‌های تعیین شده به اشخاص حقیقی، حقوقی و یا مؤسسات غیردولتی و … با رعایت حدود اختیارات و مقررات و آئین‌نامه با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط و نظارت بر آن‌ها


نظارت و پیشنهاد تسهیلات رفاهی، پیگیری مطالبات اعضای علمی، غیرعلمی و نظارت بر حسن اجرای آن در دانشگاه


رسیدگی و نظارت بر امور انضباطی، مرخصی‌ها و کارکرد و اعضای هیئت‌علمی و غیرعلمی دانشگاه و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم


اجرای خط‌مشی‌های تعیین‌شده از سوی مقامات دانشگاه و نظارت بر حسن انجام آن


پیش‌بینی و بررسی نیازهای واحدهای دانشگاه در رابطه با نیروی انسانی، ملزومات اداری، خدماتی و غیره

-تشخیص ضرورت تهیه وسایل موردنیاز در امور مربوطه


نظارت بر اجرای بخشنامه‌ها و مقررات مربوط به نظم و انضباط اداری و ورود و خروج کارکنان


انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی