بستن
FA EN AR RU FR CHI

گروه آمار و اطلاعات

کارشناس:                    ندا امامی

تلفن:                         (داخلی) 6292

پست الکترونیک:    

      

 

  

 • بررسی و شناسایی نیازهای آماری
 • انجام اقدامات کارشناسی جهت تولید، ثبت، پردازش و ایجاد جریان مناسب آمار و اطلاعات
 • تهیه و ارائه گزارش‌های آماری تخصصی به‌صورت ادواری و ارائه به مقامات مافوق
 • زمینه‌سازی خرید اطلاعات و عضویت در پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی حسب نیاز با هماهنگی واحدهای مربوطه
 • تهیه و انتشار نشریات و بولتن‌های آماری با موضوعات خاص جهت تجزیه‌وتحلیل عملکرد
 • بهره‌گیری از ابزارهای مناسب نرم‌افزاری تحلیل آماری جهت مطالعات کارشناسی و ارائه گزارش
 • ارائه خدمات کارشناسی و پاسخگویی به نیازها و درخواست‌های آماری با هماهنگی مقام مافوق
 • پیگیری و اقدام جهت دسترسی به منابع و بانک‌های اطلاعاتی حوزه ذی‌ربط سایر نهادها و سازمان‌های تخصصی داخلی و خارجی برحسب نیاز
 • همکاری با گروه برنامه، بودجه و تشکیلات در خصوص گزارش‌گیری مستمر تعداد اعضای هیئت‌علمی، کارکنان و غیره به تفکیک مقاطع تحصیلی، مرتبه علمی و پایه
 • گزارش‌گیری به هنگام در خصوص تعداد دانشجویان به‌تناسب رشته‌های تحصیلی و ارائه گزارش به دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت متبوع
 • ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه‌های بهره‌وری در دانشگاه
 • تهیه گزارش‌های سالانه و ماهانه مربوط به منابع انسانی دانشگاه جهت ارائه به مقام مافوق
 • انجام سایر امور محوله مرتبط

 

1396

پرسنلی

 1. تعداد اعضای غیر هیئت‌علمی به تفکیک نوع استخدام و مدرک تحصیلی
 2. تعداد اعضای غیر هیئت‌علمی به تفکیک واحد مستقر و سن و جنسیت
 3. تعداد اعضای هیئت‌علمی به تفکیک سن و نوع استخدام
 4. تعداد اعضای هیئت‌علمی به تفکیک سن و مرتبه علمی
 5. تعداد اعضای هیئت‌علمی به تفکیک دانشکده، نوع استخدام، جنسیت و مرتبه علمی

آموزش

 1. دانشجویان درحال تحصیل به تفکیک مقطع، جنسیت، نوع تحصیل و دانشکده
 2. دانشجویان فارغ‌التحصیل به تفکیک دانشکده، مقطع،جنسیت، نوع تحصیل و جنسیت
 3. تعداد دانشجویان ثبت‌نام‌شده به تفکیک مقطع ،جنسیت، نوع تحصیل و دانشکده
 4. نقشه پراکندگی کشورهای دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه گیلان

1397

 دانلود جزوه گزارش نویسی آماری

پرسنلی

 1.  توزیع تعداد اعضای غیر هیات علمی به تفکیک جنسیت، مدرک تحصیلی، مرحله استخدام و واحد مستقر
 2. توزیع تعداد اعضای غیر هیات علمی به تفکیک جنسیت، سن، مرحله استخدام و واحد مستقر
 3. توزیع تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک سن و نوع استخدام
 4. توزیع تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک سن، نوع استخدام و و رتبه علمی
 5. توزیع تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده، سن، نوع استخدام و رتبه علمی

آموزش

 1. دانشجویان درحال تحصیل به تفکیک مقطع، جنسیت، نوع تحصیل و دانشکده
 2. دانشجویان فارغ‌التحصیل به تفکیک دانشکده، مقطع،جنسیت، نوع تحصیل و جنسیت
 3. تعداد دانشجویان ثبت‌نام‌شده به تفکیک مقطع ،جنسیت، نوع تحصیل و دانشکده
 4. نقشه پراکندگی کشورهای دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه گیلان

1398

پرسنلی

 1.  توزیع تعداد اعضای غیر هیات علمی به تفکیک جنسیت، مدرک تحصیلی، مرحله استخدام و واحد مستقر
 2. توزیع تعداد اعضای غیر هیات علمی به تفکیک جنسیت، سن، مرحله استخدام و واحد مستقر
 3. توزیع تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک سن و نوع استخدام
 4. توزیع تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک سن، نوع استخدام و و رتبه علمی
 5. توزیع تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده، رتبه علمی،  رتبه علمی، جنسیت و مدرک تحصیلی

آموزش

 1. دانشجویان درحال تحصیل به تفکیک مقطع، جنسیت، نوع تحصیل و دانشکده
 2. دانشجویان فارغ‌التحصیل به تفکیک دانشکده، مقطع،جنسیت، نوع تحصیل و جنسیت
 3. نقشه پراکندگی کشورهای دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه گیلان