بستن
FA EN AR RU FR CHI

اتمام مهلت قرارداد بیمه شخص ثالث و بدنه بیمه آسیا

اتمام مهلت قرارداد بیمه شخص ثالث و بدنه بیمه آسیا


اتمام مهلت قرارداد بیمه شخص ثالث و بدنه بیمه آسیا

بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و غیر هیات علمی می رساند مهلت قرارداد بیمه شخص ثالث و بدنه بیمه آسیا در تاریخ 95/05/31 منقضی می گردد. از آنجائیکه بیمه ایران با شرایط جدید، بدون پیش پرداخت در 9 قسط مساوی ماهیانه به صورت کسر از حقوق، قرارداد بیمه شخص ثالث و بدنه با دانشگاه منعقد کرده، لذا متقاضیان می توانند از طریق اتوماسیون اداری نسبت به درخواست خود اقدام نمایند.

آدرس کوتاه :