بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیأت اجرایی منابع انسانی

اعضای هیأت اجرایی منابع انسانی


دکتر بهروز فتحی : معاون اداری ومالی ومدیریت منابع و رئیس هیأت اجرایی

فرشته نصیرزاده :  مدیر اموراداری وپشتیبانی ودبیر هیأت اجرایی

رضا  پرستش : نماینده کمیسیون دائمی هیآت امنا در هیأت اجرایی

دکتر نرجس زمانی : مدیر برنامه،بودجه و تحول اداری وعضو هیأت اجرایی

دکتر محسن اکبری : عضو هیأت اجرایی

 سید ابراهیم فتحی : عضو هیأت اجرایی

آدرس کوتاه :