بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیأت اجرایی منابع انسانی

اعضای هیأت اجرایی منابع انسانی


اعضای هیأت اجرایی منابع انسانی

  • دکتر محفوظی : معاون اداری ومالی ومدیریت منابع و رئیس هیأت اجرایی

  • فرشته نصیرزاده :  مدیر اموراداری وپشتیبانی ودبیر هیأت اجرایی

  • رضا  پرستش : نماینده کمیسیون دائمی هیآت امنا در هیأت اجرایی

  • دکتر مصطفی  ابراهیم پور ازبری   : سرپرست مدیریت برنامه وبودجه و تحول اداری وعضو هیأت اجرای

  • دکتر محسن اکبری : عضو هیأت اجرایی

  •  سید ابراهیم فتحی : عضو هیأت اجرایی

آدرس کوتاه :