بستن
FA EN AR RU FR CHI

اهداف

اهداف


1.برنامه‌ریزی، اداره و هدایت امور اداری و مالی، تهیه و اجرای عملیات عمرانی برای تأمین و نگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه توسعه آموزش عالی و نظارت بر اجرای کلیه مقررات استخدامی، مالی، معاملاتی و عمرانی

2.تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به‌منظور توسعه کمی و کیفی آموزش، پژوهش و فناوری و پیشنهاد ساختار، تشکیلات و بودجه دانشگاه

3.حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه، از طریق اعمال نظارت بر کار آن‌ها

4.همکاری با ریاست دانشگاه برای اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه

5.نظارت بر طرح‌های عمرانی و بودجه سالانه و پیشنهاد به رئیس دانشگاه

آدرس کوتاه :