بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه

اولین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه


اولین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه

اولین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاهدر سال جاری در تاریخ 97/03/08 برگزار و موارد به شرح زیر مورد بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

  1. تغییر شغل نیروهای قراردادی و همچنین انتصاب کارکنان رسمی و پیمانی در پست های سازمانی مطابق با وظایف محوله

  2.  انتصاب همکاران به پست های مدیریتی و سرپرستی

  3. احتساب مدارک تحصیلی اعضای غیر هیأت علمی

  4. ارتقای اعضای غیر هیأت علمی به رتبه های بالاتر

  5. بررسی درخواست های انتقال و مأموریت از سایر سازمانها به دانشگاه گیلان

  6. تعیین پزشک معتمد دانشگاه

  7. بررسی تغییر ساختار حوزه مدیریت همکاری علمی و بین المللی

  8. ایجاد پست عضو هیأت علمی در گروه  آموزشی علوم اجتماعی از محل حذف پست های سازمانی

  9. بررسی درخواست مأموریت آموزشی ایثارگران

آدرس کوتاه :