بستن
FA EN AR RU FR CHI

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول)


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول  شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه در  روز  چهارشنبه مورخ 1397/09/14 ساعت 14  در محل تالار حکمت برگزار خواهد شد در صورتیکه مجمع نوبت اول به حد نصاب نرسید مجمع نوبت در روز شنبه مورخ 1397/09/28 در همان ساعت و همان مکان برگزار خواهد شد.  
آدرس کوتاه :