بستن
FA EN AR RU FR CHI

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم  شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه در  روز  چهارشنبه مورخ 1397/09/28 ساعت 14  در محل تالار حکمت برگزار خواهد شد
آدرس کوتاه :