بستن
FA EN AR RU FR CHI

آیین نامه های اعضای غیر هیئت علمی

آیین نامه های اعضای غیر هیئت علمی


 

شیوه نامه ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی(جدید)

 1. دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد
 2. فرم ارزیابی  عملکرد مدیر و معاون مدیر
 3. فرم ازیابی عملکردرئیس اداره و کارشناس مسئول
 4. فرم ارزیابی عملکرد کارشناس و کاردان
 5. فرم ارزیابی عملکرد سایر مشاغل
 6. فرم ارزیابی عملکرد سه ماهه مدیر و معاون مدیر
 7. فرم ارزیابی عملکرد سه  ماهه رئیس اداره و کارشناس مسئول
 8. فرم ارزیابی عملکرد سه ماهه کارشناس و کاردان
 9. فرم ارزیابی عملکرد سه ماهه سایر مشاغل
آیین‌نامه استخدام
 1. آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی

آیین‌نامه  ارتقا رتبه

 1. شیوه نامه ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه گیلان(جدید-تاریخ اجرا از 97/11/03 به بعد)
 2. فرم ارزیابی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه گیلان(جدید- تاریخ اجرا از 97/11/03 به بعد)
 3. دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی(تا تاریخ 97/11/03)
 4. فرم ارزیابی ارتقای رتبه اعضای غیر هیات علمی(تا تاریخ 97/11/03)

انتصاب

 1. دستورالعمل نحوه انتصاب اعضا در پُست های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل آن(جدید)
 2. فرم معرفی اعضای غیر هیات علمی جهت انتصاب به پست های مدیریتی(جدید)
 3. شیوه نامه نحوه انتصاب اعضای غیر هیأت علمی رسمی و پیمانی به پست های مصوب سازمانی غیر مدیریتی و تغییر مشاغل اعضای غیر هیأت علمی قراردادی

فرایندها

 1. فرآیند ادامه تحصیل و ارائه مدارک تحصیلی جدید اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه
 2. فرآیند انتقال عضو پیمانی
 3. فرآیند انتقال عضو رسمی
 4. فرآیند انتقال عضو قراردادی
 5. فرآیند تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی
 6. فرآیند تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به قطعی
 7. فرآیند کمک هزینه اولاد
 8. فرآیند کمک هزینه عائله مندی
 9. فرآیند ماموریت رسمی آزمایشی و پیمانی  از سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاه های اجرایی
 10. فرآیند ماموریت رسمی قطعی  از سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاه های اجرایی
 11. مراحل بازنشستگی تشویقی ( پیش از موعد)
 12. فرآیند بازنشستگی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی

سایر


 1. آیین نامه شورای منتخب کارمندان
 2. آیین نامه مرخصی ها
 3. دستورالعمل  خدمت نیمه وقت کارکنان دارای همسر یا فرزند معلول
 4. شیوه نامه مکاتبات اداری و ایجاد کارتابل 
آدرس کوتاه :