بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید از کارخانه حوله بافی برق لامع

بازدید از کارخانه حوله بافی برق لامع


بازدید از کارخانه حوله بافی برق لامع

پیرو دعوت مدیر عامل شرکت تدبیر سبز ( آقای نجفی) مبنی بر بازدید از کارخانه حوله بافی برق لامع واقع در شهرک صنعتی رشت در این راستا  هیأتی مرکب از روسای امور اداری وپشتیبانی دانشگاه و مدیر امور دانشجویی دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 96/09/22 از کارخانه مذکور بازدید بعمل آمد به همین منظور جلسه ای با مدیر عامل محترم کارخانه تشکیل گردید ومقرر شد دانشگاه به نحوی بتوانند از توامندی های این شرکت در راستای رفاهی کارکنان دانشگاه استفاده نماید.

آدرس کوتاه :