بستن
FA EN AR RU FR CHI

بانک تجارت

بانک تجارت


بانک تجارت

شرایط اخذ تسهیلات براساس قرارداد  مورخ 22/11/94( دانشگاه با بانک تجارت) منحصرا" برای وام های ذیل: ویژه اعضای غیر هیات علمی:
 • خودرو 250 میلیون ریال: مدت باز پرداخت 60 ماهه نرخ سود 18 درصد  اقساط ماهیانه 6.348.360 ریال
 • تعمیر مسکن 300 میلیون ریال( با سند منزل مسکونی):مدت باز پرداخت 60 ماهه نرخ سود 18 درصد  اقساط ماهیانه 7.618.032 ریال
 • خرید کالا 150 میلیون ریال: مدت باز پرداخت 36 ماهه نرخ سود 18 درصد اقساط ماهیانه5.422.863 ریال
**************************************************************** اعطای وام برای پرسنل شرکتی:
 • تعمیر مسکن100 میلیون ریال ( با سند منزل مسکونی) : مدت باز پرداخت 36 ماهه نرخ سود 18 درصد  اقساط ماهیانه 3620000 ریال با معرفی یک ضامن ( با نامه کسر از اقساط برای ضامن از دانشگاه).
 • خرید کالا 50 میلیون ریال : مدت باز پرداخت 36 ماهه نرخ سود 18 درصد اقساط ماهیانه 3620000 ریال با معرفی یک ضامن ( با نامه کسر از اقساط برای ضامن از دانشگاه).
*************************************************************** اعطای وام ویژه اعضای هیات علمی:
 • خودرو 250 میلیون ریال: مدت باز پرداخت 60 ماهه نرخ سود 18 درصد  اقساط ماهیانه 6.348.360  ریال
 • تعمیر مسکن 700 میلیون ریال( با سند منزل مسکونی): مدت باز پرداخت 60 ماهه نرخ سود 18 درصد  اقساط ماهیانه 17.775.408ریال
 • خرید کالا 150 میلیون ریال: مدت باز پرداخت 36 ماهه نرخ سود 18 درصد  اقساط ماهیانه 5.422.863  ریال
 • دریافت تسهیلات در قالب خرید وسایل و تجهیزات پژوهشی: تا سقف 500 میلیون ریال با اقساط 60 ماهه نرخ سود 18 درصد اقساط ماهیانه 12.696.720 ریال
 • دریافت تسهیلات در قالب خرید محل کار ( اجاره به شرط تملیک): تا سقف 800 میلیون ریال با اقساط 60 ماهه نرخ سود 18 درصد اقساط ماهیانه 20.320.295 ریال
******************************************************************
 • شرایط و فرایند دریافت تسهیلات توسط متقاضیان:
الف- درخواست متقاضیان دریافت تسهیلات از طریق اتوماسیون اداری با ذکر نوع وام و مبلغ به اداره کارگزینی .
 • اعضای هیات علمی که متقاضی استفاده از تسهیلات در قالب خرید وسایل و تجهیزات پژوهشی تا سقف 500 میلیون ریال و در قالب خرید محل کار( اجاره به شرط تملیک) تا سقف 800 میلیون ریال می باشند .
 • در مورد تسهیلات با باز پرداخت بیشتر از 36 ماه مبلغ پیش پرداخت به صورت زیر: ابتدا مبلغ مورد نظر واریز سپس ظرف حداکثر 48 ساعت مجددا به حساب شخص عودت می گردد.
 • تسهیلات 700000000 ریال مبلغ پیش پرداخت 194000000 ریال
 • تسهیلات 300000000 ریال مبلغ پیش پرداخت 84000000 ریال
 • تسهیلات 250000000 ریال مبلغ پیش پرداخت 80000000 ریال
 • تسهیلات 500000000 ریال مبلغ پیش پرداخت 140000000 ریال
     

                                                                                               اداره رفاه و امور بازنشستگی

آدرس کوتاه :