بستن
FA EN AR RU FR CHI

برنامه حضور کارکنان معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

برنامه حضور کارکنان معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع


 

برنامه حضور کارکنان معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

 

برنامه حضور همکاران محترم معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

واحد نام و نام خانوادگی شنبه یک شنبه  دوشنبه سه شنبه  چهارشنبه
1400/01/28 1400/01/29 1400/01/30 1400/01/31 1400/02/01
  خانم فرشته نصیرزاده * * * * *
  آقای سید ابراهیم فتحی * * * * *
  خانم کبری مهری * * * * *
  آقای علی جعفری * * * * *
  آقای محمد حسین اودشا *   *   *
  آقای حمید حسامی   *   *  
  آقای امیر رمضانی نژاد *   *    
  خانم سیده معصومه حجتی   *   * *
  خانم سیده هاجر فاضلی *   * *  
  خانم فاطمه فرحمند   *   * *
  آقای الیاس سهرابی *   * *  
  آقای عقیل رجبی * * * * *
  خانم خدیجه فلاحتی *     *  
  آقای محمود عسکریان   *     *

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

آقای محد متقی قانع     *   *
  خانم ریحانه قدیمی * *      
  آقای مجتبی نصرالله زاده * * * * *
  آقای حسن امینی فتیده *     *  
  آقای مجید مقدم احمدی   * *    
  آقای محمود رضایی *       *
  آقای موسی بابایی * * * * *
  آقای اصغر پاد   *     *
  آقای داود آقاجمالی   *     *
  آقای محمدعلی قصابسرایی *     *  
  آقای عیسی عابدینی *   *    
  آقای علیرضا شاهین اله قلی     *   *
  آقای علی تائب *   *    
  آقای محمدرضا گلزار   *   *  
  آقای حمید تشویقی * * * * *
  آقای حسن نجاتی   *   *  
واحد نام و نام خانوادگی شنبه یک شنبه  دوشنبه سه شنبه  چهارشنبه
1400/01/28 1400/01/29 1400/01/30 1400/01/31 1400/02/01
  آقای امیر علی عباسی * * * * *
  آقای امیر کهن روز * * * * *
  خانم طاهره اعظمی * * * * *

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

آقای اکبر قاسم زاده *       *
  آقای جواد بهدانی      *    
   خانم نداامامی   *   *  
واحد نام و نام خانوادگی شنبه یک شنبه  دوشنبه سه شنبه  چهارشنبه
1400/01/28 1400/01/29 1400/01/30 1400/01/31 1400/02/01
  آقای نادر دلیری شیخانی * * * * *
  آقای حسین اعلایی * * * * *
  خانم زهرا عاشوری لفمجانی *        
  آقای حمیدرضا فدایی چافی     *    
  آقای فتح اله رقتی         *
  آقای رضا کوچکی گل افزانی * * * * *
  خانم سیده نرجس میرزمانی          *
  خانم معصومه همتی        *  
  آقای محمد یگانگی * * * * *

مدیریت امور مالی

آقای علی احمدی سطلسری *        
  خانم فاطمه اسدی کما * * * * *
  آقای ولی اله پوریعقوب *     *  
  آقای میرمنصور مقیثی       *  
  آقای مهدی  حسینی پور     *    
  خانم مهسا خدابخشی    *      
  آقای اکبر صابری خواه    *      
  آقای علی قاسمی ذوالپیرانی         *
  آقای اهوز صحتی مولوی *        
  خانم اکرم صالحی         *
  آقای محمد شعبانی         *
  آقای محمد دروگر * * * * *
  خانم سیده سعیده حسینی * * * * *
واحد نام و نام خانوادگی شنبه یک شنبه  دوشنبه سه شنبه  چهارشنبه
1400/01/28 1400/01/29 1400/01/30 1400/01/31 1400/02/01
  آقای نیک پور * * * * *
  آقای راسخ *   *    
  آقای عابدی   *   *  
  آقای حسینی   *     *
  آقای اخوان     *   *

مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

آقای فصیحی *     *  
  آقای کشاورز * * * * *
  آقای مجید نیا   * *    
  آقای شجاعی     *   *
  آقای حمیدی *     *  
  آقای رجبی   *   *  

 

آدرس کوتاه :