بستن
FA EN AR RU FR CHI

برنامه حضور کارکنان معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

برنامه حضور کارکنان معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع


 

برنامه حضور کارکنان معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

برنامه حضور همکاران محترم معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

واحد نام و نام خانوادگی شنبه یک شنبه  دوشنبه سه شنبه  چهارشنبه
1400/02/04 1400/02/05 1400/02/06 1400/02/07 1400/02/08
مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری آقای عباسی * *   * *
آقای کهن روز *   *   *
خانم اعظمی *   * *  
آقای قاسم زاده   *     *
آقای بهدانی    *   *  
 خانم امامی     *    
مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی نام و نام خانوادگی شنبه یک شنبه  دوشنبه سه شنبه  چهارشنبه
1400/02/04 1400/02/05 1400/02/06 1400/02/07 1400/02/08
آقای نیک پور * * * *  
آقای راسخ *     *  
آقای عابدی   *     *
آقای حسینی *   *    
آقای اخوان   *   *  
آقای فصیحی     *   *
آقای کشاورز     *   *
آقای مجید نیا   *   *  
آقای شجاعی     *   *
آقای حمیدی *     *  
آقای رجبی   *   *  
واحد نام و نام خانوادگی شنبه یک شنبه  دوشنبه سه شنبه  چهارشنبه
1400/02/04 1400/02/05 1400/02/06 1400/02/07 1400/02/08
مدیریت امور اداری و پشتیانی خانم نصیرزاده * * * * *
آقای جعفری * * * * *
آقای فتحی چوبه * * * *  
آقای اودشا     *   *
آقای حسامی   *   *  
آقای رمضانی نژاد مقدم *        
خانم حجتی ذوالپیرانی   *   *  
خانم فاضلی نودهی *       *
خانم فرحمند درو     *    
آقای سهرابی     *    
آقای رجبی   * *   *
خانم فلاحتی *        
آقای عسکریان       * *
آقای متقی قانع     *    
خانم قدیمی   *      
آقای نصراله زاده خاکیانی *     * *
آقای امینی فتیده *     *  
آقای مقدم احمدی   * *    
آقای رضایی         *
آقای بابایی   * *   *
آقای پاد *     *  
آقای آقاجمالی       *  
آقای پیردیرقصابسرایی *     *  
آقای عابدینی     *   *
آقای شاهین اله قلی   *      
آقای تائب *   *    
آقای گلزار   *     *
آقای تشویقی *   *   *
آقای نجاتی   *   *  

 

آدرس کوتاه :