بستن
FA EN AR RU FR CHI

برنامه حضور کارکنان معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

برنامه حضور کارکنان معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع


 

برنامه حضور کارکنان معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

واحد نام خانوادگی  شنبه
02/11
یکشنبه
02/12
دوشنبه
02/13
سه شنبه
02/14
چهارشنبه
02/15
مدیریت امور اداری و پشتیبانی خانم نصیرزاده * * *   *
آقای جعفری * * *   *
آقای فتحی چوبه * * *    
آقای اودشا     *    
آقای حسامی کجیدی   *     *
آقای رمضانی نژاد مقدم *        
خانم حجتی ذوالپیرانی   *     *
خانم فاضلی نودهی *       *
خانم فرحمند درو     *    
آقای سهرابی *        
آقای رجبی *       *
خانم فلاحتی     *    
آقای عسکریان         *
آقای متقی قانع *        
خانم قدیمی   *      
آقای نصراله زاده خاکیانی *   *    
آقای امینی فتیده     *    
آقای مقدم احمدی         *
آقای رضایی   *      
آقای بابایی *   *    
آقای پاد   *     *
آقای آقاجمالی   *     *
آقای پیردیرقصابسرایی *        
آقای عابدینی   *     *
آقای شاهین اله قلی *   *    
آقای تائب   *      
آقای گلزار *   *    
آقای تشویقی *       *
آقای نجاتی   *      
واحد نام و نام خانوادگی شنبه
02/11
یکشنبه
02/12
دوشنبه
02/13
سه شنبه
02/14
چهارشنبه
02/15
مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری آقای  عباسی * * *   *
آقای کهن روز * *     *
خانم اعظمی   * *   *
آقای قاسم زاده *   *    
آقای بهدانی  *       *
 خانم امامی   * *    
واحد نام و نام خانوادگی شنبه
02/11
یکشنبه
02/12
دوشنبه
02/13
سه شنبه
02/14
چهارشنبه
02/15
مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی آقای نیک پور * * *    
آقای راسخ   *     *
آقای عابدی *   *    
آقای حسینی   *     *
آقای اخوان *       *
آقای فصیحی     *   *
آقای کشاورز *   *    
آقای مجید نیا   *     *
آقای شجاعی *   *    
آقای حمیدی   *     *
آقای رجبی   * *    

 

آدرس کوتاه :