بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری دوره های توجیهی بدو خدمت

برگزاری دوره های توجیهی بدو خدمت


 

برگزاری دوره های توجیهی بدو خدمت

همکاران گرامی، لطفا با در نظر گرفتن گروه و برنامه مرتبط با آن، در دوره های توجیهی بدو خدمت شرکت فرمایند.

فهرست شرکت کنندگان دوره(گروه اول):

ردیف

نام خانوادگی

نام

1

پور جعفر

زهرا

2

رمضانی

اسماعیل

3

شهروزی

فاطمه

4

عابدی

ابیطالب

5

صیاد خیمه سری

مجتبی

6

نادی شورابی

محمد

7

یوسفی کودهی

علی

8

اسماعیلی

ام البنین

9

موسی پور شیرجوپوشت

سمانه

10

نعمتی ماچیانی

زهره

11

رحیم زاده

سمانه

12

عابد موشائی

مریم

13

غلامعلی زاده

امیر

14

مقدسی

هانیه

15

ولی زاده کیاسرائی

حسن

16

یوسف زاده چوسری

فاطمه

17

جازمی

زینب

18

قربانی

محمدرضا

 

 **جدول برنامه دوره توجیهی بدو خدمت  گروه اول

برنامه  دوره توجیهی بدو خدمت (دانشگاه گیلان گروه 1)کد دوره 0111801010329 

تاریخ شروع 1401/03/01 تاریخ پایان دوره 11/04/1401       مدت دوره: 70 ساعت            تاریخ آزمون 16/04/1401   ساعت10

 

ایام هفته

تاریخ

عنوان درس

ساعت تشکیل کلاس: 8/30 الی 13/30

مدرس دوره

یک شنبه

1401/03/01

قانون مدیریت خدمات کشوری

استاد موسوی خلیلی

سه شنبه

1401/03/03

قانون مدیریت خدمات کشوری

استاد موسوی خلیلی

شنبه

07/03/1401

قانون مدیریت خدمات کشوری

استاد موسوی خلیلی

دوشنبه

09/03/1401

آشنایی با ماموریت و ساختار اداری دستگاههای محل خدمت

استاد موسوی خلیلی

دو شنبه

16/03/1401

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران

استاد منعم

چهار شنبه

18/03/1401

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران

استاد منعم

یک شنبه

22/03/1401

اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری

استاد آزاده دل

سه شنبه

24/03/1401

اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری

استاد آزاده دل

 دو شنبه

30/03/1401

کار تیمی و حل مسئله

استاد  عبدالله زاده

یک شنبه

05/04/1401

کار تیمی و حل مسئله

استاد  عبدالله زاده

چهار شنبه

08/04/1401

فرهنگ سازمانی و ارتباط موثر در سازمان

استاد  عبدالله زاده

 یک شنبه

12/04/1401

فرهنگ سازمانی و ارتباط موثر در سازمان

استاد  عبدالله زاده

پنج شنبه

16/04/1401

آزمون پایان دوره                 ساعت 10                

 


فهرست شرکت کنندگان دوره(گروه دوم):

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

19

جازمی پور

سعید

20

جمشیدی خالکیاسری

مرتضی

21

رمضانی

کامران

22

رنجی

احمد

23

شعبانی

شهلا

24

عبدالهی سه شنبه

صغرا

25

فرزام فر

وحید

26

نجاتی

حسین

27

نژادی پور

حسین

28

احمدی

الیاس

29

مهدیلو

علی

30

میرشفاهی

سیدمحمدجواد

31

محسن خواه املشی

مریم

32

رزاقی سیاهرودی

محمد

33

حق پرست  قدیم خواه

محمدباقر

34

عبدالهی

میثم

35

نوروزی

یاسر

36 جمهور بهروزه
37 ابراهیمی علی


**جدول برنامه دوره توجیهی بدو خدمت  گروه دوم


برنامه  دوره توجیهی بدو خدمت (دانشگاه گیلان گروه 2)کد دوره 0111801010429 

تاریخ شروع 02/03/1401 تاریخ پایان دوره12/04/1401       مدت دوره: 70 ساعت            تاریخ آزمون 16/04/1401   ساعت10

ایام هفته

تاریخ

عنوان درس

ساعت تشکیل کلاس: 8/30 الی 13/30

مدرس دوره

دو شنبه

02/03/1401

قانون مدیریت خدمات کشوری

استاد موسوی خلیلی

چهار شنبه

04/03/1401

قانون مدیریت خدمات کشوری

استاد موسوی خلیلی

 یک شنبه

08/03/1401

قانون مدیریت خدمات کشوری

استاد موسوی خلیلی

سه شنبه

10/03/1401

آشنایی با ماموریت و ساختار اداری دستگاههای محل خدمت

استاد موسوی خلیلی

سه شنبه

17/03/1401

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران

استاد منعم

شنبه

21/03/1401

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران

استاد منعم

دو  شنبه

23/03/1401

اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری

استاد آزاده دل

چهار  شنبه

25/03/1401

اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری

استاد آزاده دل

یک  شنبه

29/03/1401

کار تیمی و حل مسئله

استاد  عبدالله زاده

شنبه

04/04/1401

کار تیمی و حل مسئله

استاد  عبدالله زاده

سه شنبه

07/04/1401

فرهنگ سازمانی و ارتباط موثر در سازمان

استاد  عبدالله زاده

شنبه

11/04/1401

فرهنگ سازمانی و ارتباط موثر در سازمان

استاد  عبدالله زاده

پنج  شنبه

16/04/1401

آزمون پایان دوره                 ساعت 10                

 


 


 

 

آدرس کوتاه :