بستن
FA EN AR RU FR CHI

بیمه تأمین اجتماعی

بیمه تأمین اجتماعی


بیمه تأمین اجتماعی

شرایط اخذ دفترچه تأمین اجتماعی : همکارانی که از ابتدای استخدام تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی قرار می گیرند ، لازم است در بدو استخدام پس از صدور حکم اداره کارگزینی با مراجعه به مدیریت امور مالی دانشگاه کد کارگاهی دریافت و تحویل سازمان تأمین اجتماعی نمایند پس از اخذ دریافت شماره بیمه مراتب را به امور مالی دانشگاه تحویل و پس از دریافت فیش حقوقی به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و نسبت به دریافت دفترچه بیمه اقدام نمایند.

آدرس کوتاه :