بستن
FA EN AR RU FR CHI

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی


شرایط اخذ دفترچه تأمین اجتماعی:

 همکارانی که از ابتدای استخدام تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند، لازم است در بدو استخدام پس از صدور حکم اداره کارگزینی با مراجعه به مدیریت امور مالی دانشگاه کد کارگاهی دریافت و تحویل سازمان تأمین اجتماعی نمایند پس از اخذ دریافت شماره بیمه مراتب را به امور مالی دانشگاه تحویل و پس از دریافت فیش حقوقی به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و نسبت به دریافت دفترچه بیمه اقدام نمایند.

آدرس کوتاه :