بستن
FA EN AR RU FR CHI

تشکیل کارگروه ارتقا رتبه

تشکیل کارگروه ارتقا رتبه


 

تشکیل کارگروه ارتقا رتبه

کارگروه ارتقا رتبه دانشگاه،  با توجه به آیین‌نامه جدید ارتقا رتبه،  صبح و بعداز ظهر روز شنبه مورخ 1398/10/07و در روز سه شنبه مورخ 98/10/10، تشکیل گردید و پرونده ارتقا همکاران مورد بررسی قرار گرفت.

آدرس کوتاه :