بستن
FA EN AR RU FR CHI

تغییر شرکت بیمه تکمیلی دانشگاه به بیمه سامان

تغییر شرکت بیمه تکمیلی دانشگاه به بیمه سامان


 

تغییر شرکت بیمه تکمیلی دانشگاه به بیمه سامان

به استحضار کارکنان  محترم دانشگاه می رساند؛ با توجه به پایان قرارداد بیمه تکمیلی درمان با شرکت بیمه تجارت نو و مشخص شدن نتیجه مناقصه ی قرارداد سال 1401-1400، از تاریخ 1400/8/1 طرف قرارداد دانشگاه شرکت بیمه سامان خواهد بود. نظر به اینکه بارگذاری مشخصات همکاران محترم از سوی بیمه سامان در حال انجام است، مقتضی است همکاران محترم جهت استفاده از خدمات درمانی نسبت به تهیه فاکتور اقدام نمایند. (موارد بیمارستانی با ارائه درخواست به اداره رفاه کارکنان و صدور معرفینامه از سوی بیمه سامان انجام خواهد شد). ضمناً جدول پوشش های بیمه تکمیلی مربوط به قرارداد 1401-1400 و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه سامان به پیوست همین اطلاعیه ارسال می گردد.

فهرست مراکز تحت پوشش

فهرست عناوین تحت پوشش

 

آدرس کوتاه :