بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه ای با موضوع بیمه جانبازان و ایثارگران مورخ 1397/02/25در دفتر معاونت اداری ومالی دانشگاه برگزار گردید

جلسه ای با موضوع بیمه جانبازان و ایثارگران مورخ 1397/02/25در دفتر معاونت اداری ومالی دانشگاه برگزار گردید


جلسه ای با موضوع بیمه جانبازان و ایثارگران مورخ 1397/02/25در دفتر معاونت اداری ومالی دانشگاه برگزار گردید

در این جلسه تصمیم گرفته شد که اجرای مصوبه شماره 136726 / ت 52740 ه مورخ 1396/10/30 هیأت محترم وزیران با توجه به ماده 2 مصوبه مذکور از این پس هزینه های بهداشتی و درمانی ایثارگران که از طریق بیمه های پایه و تکمیلی قابل پرداخت نمی باشد ، از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران قابل پیگیری و پرداخت خواهد بود.

آدرس کوتاه :