بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه تصمیم گیری جهت تعیین و تکلیف شرکت بیمه

جلسه تصمیم گیری جهت تعیین و تکلیف شرکت بیمه


جلسه تصمیم گیری جهت تعیین و تکلیف شرکت بیمه

جلسه مورخ 1397/07/18 کمیسیون مالی و معاملات در دفتر معاون اداری ، مالی دانشگاه تشکیل گردید. ابتدا کارگروه تعیین شده مزیت ها و توانمندی های شرکت های مختلف بیمه ای و مقایسه آن با قرارداد فعلی دانشگاه گزارش مبسوطی ارائه کردند، سپس کمیسیون نسبت به تعیین و تکلیف شرکت بیمه ای اقدام نمود.

آدرس کوتاه :