بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه شورای مدیریت سبز دانشگاه گیلان مورخ 97/08/15 ، در دفتر معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع دانشگاه تشکیل گردید

جلسه شورای مدیریت سبز دانشگاه گیلان مورخ 97/08/15 ، در دفتر معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع دانشگاه تشکیل گردید


جلسه شورای مدیریت سبز دانشگاه گیلان مورخ 97/08/15 ، در دفتر معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع دانشگاه تشکیل گردید

جلسه شورای مدیریت سبز دانشگاه گیلان مورخ 97/08/15 ، در دفتر معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع دانشگاه تشکیل گردید . در این جلسه جناب آقای دکتر قوتی ، جناب آقای مهندس حمیدزاده (دبیر شورای مدیریت سبز) وجناب آقای دکتر یعقوبی ( رئیس کمیته های فرهنگی و آموزشی )گزارش هایی در خصوص آمادگی برای نمایشگاه دستاوردهای مدیریت سبز، مختصری از اقدامات انجام شده در این خصوص و جداول آماری مصرف برق سالهای 1395، 1396 ، 1397 پردیس دانشگاه نمودارهایی حاوی اطلاعات مصرف آب و گاز پردیس ها و اماکن دانشگاه در همین سه سال و همچنین گزارشی از شرح اقدامات و برنامه های تهیه شده در حوزه کمیته فرهنگی و آموزشی ارائه گردید وو در انتهای نشست ،. مقرر شد پروپزال تهیه شده توسط این کمیته در حوزه شرح وظایف محوله ، در جلسه بررسی شورای راهبردی مدیریت سبز ارائه شود و بر اساس دستورالعمل مدیریت سبز ، جلسات کمیته های فرهنگی و آموزشی و نیز اصلاح الگوی مصرف هر دو هفته یکبار تشکیل و نتایج آن به شورای راهبردی مدیریت سبز ارائه گردد.
آدرس کوتاه :