بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه مشترک اعضای ستادرفاهی ومدیران دانشگاه با مدیران بیمه ایران استان گیلان

جلسه مشترک اعضای ستادرفاهی ومدیران دانشگاه با مدیران بیمه ایران استان گیلان


جلسه مشترک اعضای ستادرفاهی ومدیران دانشگاه با مدیران بیمه ایران استان گیلان

جلسه مشترک اعضای ستادرفاهی ومدیران دانشگاه با مدیران بیمه ایران استان گیلان روز سه شنبه مورخ 94/10/01 در محل کار معاون اداری ، مالی ومدیریت منابع انسانی تشکیل گردید وپیرامون موضوعات زیر بحث وتبادل نظر بعمل آمد .

1- برگزاری جلسه مشترک بین طرفین هر دو ماه یکبار و طرح مشکلات و حل مسائل .

2- ارسال پیامک پس از انجام کلیه فرآیندهای اداری بیمه ایران .

3- ارائه راهکارهای جدید باتوجه به نواقص موجود در پرداخت هزینه های کارکنان دانشگاه از سوی بیمه ایران .

آدرس کوتاه :