بستن
FA EN AR RU FR CHI

خانه های سازمانی

خانه های سازمانی


خانه های سازمانی

براساس مصوبه  مورخ 1395/07/12 هیأت رئیسه محترم دانشگاه ودیعه  خانه های سازمانی به شرح زیر اعلام می گردد:

ودیعه خانه های سازمانی 18 دستگاه کوی وحدت به مبلغ 4/000/000 ریال ، 12دستگاه کوی وحدت به مبلغ 6/000/000 ریال وکوی شهید عضدی به مبلغ 8/000/000 ریال موافقت گردید .

 

فرم درخواست خانه های سازمانی ( کارکنان) :

فرم درخواست خانه های سازمانی ( اعضای هیأت علمی ) :

آدرس کوتاه :