بستن
FA EN AR RU FR CHI

دستورالعمل جدید نحوه محاسبه و پرداخت کسورات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت

دستورالعمل جدید نحوه محاسبه و پرداخت کسورات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت


دستورالعمل جدید نحوه محاسبه و پرداخت کسورات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت

اداره بیمه خدمات درمانی شهرستان رشت به استناد مصوبه هیات وزیران طی نامه ای دستورالعمل جدید نحوه محاسبه و پرداخت کسورات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت را به شرح ذیل اعلام نمود:

1- رقم مشمول کسور حق بیمه سهم کارمند برای شاغلین اعم از مرد وزن 2% از حقوق ماهیانه مشمول کسور بازنشستگی  وبرای بازنشستگان،وظیفه بگیران ومستمری بگیران2%از حقوق مندرج در حکم و یا فیش حقوقی بدون احتساب حق عائله مندی،حق اولاد و حق نگهداری که به ازاء هرماه برای بیمه شده اصلی و بیمه شدگان تبعی یک وی می باشد.

2- فرزندان چهارم وبه بعد و نیز همسران دوم وبه بعد کارکنان دولت(تبعی 2 مشمول پرداخت حق بیمه سرانه کامل در هر ماه 70000 ریال می باشد که از سوی بیمکه شده اصلی پرداخت می گردد. ضمنا بیمه شدگان تبعی 3 که مبلغ آن (67222) بوده همانند بیمه شدگان تبعی 2 مبلغ(70000) لحاظ می گردد.

3-چنانچه در مواردی زن وشوهر هر دو کارمند مشمول بیمه صندوق بیمه صندوق کارکنان دولت سازمان باشند،2%حق بیمه صرفا"از سوی کارمند مرد پرداخت می گردد و ضرورتی به کسر مبلغ از سوی هر دو کارمند (مرد و زن) وجود ندارد.

4- سهم دولت می بایست کماکان از ابتدای سال 1388 بر اساس 3/2 مبلغ 70000 ریال پرداخت گردد.

5-تصویب نامه مذکور به کلیه دستگاههای بیمه گزار خزانه معین استان به منظور هماهنگی لازم و اجرا و ابلاغ و بر اطلاع رسانی بیمه شدگان تاکید گردد.

6-تاریخ اجرا مصوبه از ابتدای سالجاری بوده و ضرورت دارد با محاسبه حق بیمه معوقه و اعلام به دستگاه بیمه گزار مبلغ معوقه حداکثر در هنگام دریافت حق بیمه دی ماه از سوی خزانه معین استان و یا بیمه گزار پرداخت گردد.

آدرس کوتاه :