بستن
FA EN AR RU FR CHI

دستورالعمل نحوه معرفی کارکنان دانشگاه به دوره های آموزشی

دستورالعمل نحوه معرفی کارکنان دانشگاه به دوره های آموزشی


دستورالعمل نحوه معرفی کارکنان دانشگاه به دوره های آموزشی

طی دستورالعمل صادره معاون اداری مالی دانشگاه نحوه معرفی کارکنان دانشگاه به دوره های آموزشی اعلام شد.

بر اساس این دستورالعمل کلیه دوره های آموزشی کارکنان طبق برنامه مصوب و با هماهنگی ومعرفی از طریق  مدیریت بودجه وتشکیلات برگزار می گردد و برگزاری دوره های آموزشی و  همچنین معرفی کارکنان به دوره های خارج از چارچوب اعلام شده ممنوع بوده وگواهیهای صادره فاقد اعتبار می باشد.

آدرس کوتاه :