بستن
FA EN AR RU FR CHI

دیدار با پرسنل محترم امور نقلیه دانشگاه به مناسبت روز حمل و نقل

دیدار با پرسنل محترم امور نقلیه دانشگاه به مناسبت روز حمل و نقل


 

دیدار با پرسنل محترم امور نقلیه دانشگاه به مناسبت روز حمل و نقل

 

 

به مناسبت روز حمل و نقل، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع به همراه مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه، طی دیداری با پرسنل محترم  امور نقلیه از زحمات آنان تقدیر و تشکر نمودند. در این نشست معان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه به اهمیت سرویس رسانی به موقع و با امنیت به دانشجویان اشاره و نماینده پرسنل نیز خواسته ها و دغه دغه های آنان را بیان نمودند.

 

آدرس کوتاه :