بستن
FA EN AR RU FR CHI

رئیس اداره امور عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شد

رئیس اداره امور عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شد


 

رئیس اداره امور عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شد

 

 

بنا به تصمیم اتخاذ شده در جلسه هیات اجرایی مورخ  98/02/17، سرکار خانم ربابه طالعی، به سمت رئیس اداره امور عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شد.

آدرس کوتاه :