بستن
FA EN AR RU FR CHI

ساعت نماز و صرف ناهار کارکنان دانشگاه

ساعت نماز و صرف ناهار کارکنان دانشگاه


ساعت نماز و صرف ناهار کارکنان دانشگاه

مدیریت امور اداری طی اطلاعیه ای ساعت نماز و صرف ناهار کارکنان را از ساعت 30/12 دقیقه تا 30/13 دقیقه اعلام نموده است. مدیریت امور اداری طی اطلاعیه ای ساعت نماز و صرف ناهار کارکنان دانشگاه را از ساعت 30/12 دقیقه تا 30/13 اعلام نموده است لذا از کلیه کارکنان تقاضا می شود به جهت لزوم  تکریم ارباب رجوع و انجام هماهنگ و به موقع وظایف محوله مورد فوق را رعایت نمایند.
آدرس کوتاه :