بستن
FA EN AR RU FR CHI

سی و نمهین نشست مدیران حوزه معاونت اداری ومالی

سی و نمهین نشست مدیران حوزه معاونت اداری ومالی


سی و نمهین نشست مدیران حوزه معاونت اداری ومالی

سی و نمهین نشست مدیران حوزه معاونت اداری ومالی در تاریخ 1397/02/11  در دفتر معاون اداری ومالی برگزار گردید.

در این نشست مواردی از جمله نوسازی و یا بازسازی موتور خانه ها به منظور تأمین سیستم سرمایش لازم در ساختمانها و امکان آموزشی در فصل تابستان ، چگونگی و راهکارهای تأمین نیروی انسانی غیر هیأت علمی ، احصای بهای تمام شده خدمات آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و ... بحث بررسی گردید.

آدرس کوتاه :