بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرح وظایف مدیر اموراداری

شرح وظایف مدیر اموراداری


شرح وظایف مدیر اموراداری

- اجرای آئین نامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات و ایجاد هماهنگی بین ادارات تابعه با سایر واحدها و نظارت بر آنها - استخدام و جذب نیرو براساس شاخص ها و آئین نامه ها و پس از اخذ مجوزهای قانونی توسط مدیریت برنامه، بودجه وتحول اداری - تهیه و توزیع خدمات، ملزومات، تجهیزات و... مورد نیاز واحدها با رعایت حدود اختیارات ، مقررات و آئین نامه های مرتبط - نظارت بر امور نقلیه، تهیه تجهیزات و مورد نیاز وسائط نقلیه دانشگاه طبق ضوابط - برنامه ریزی و هماهنگی برای واگذاری فعالیت های حجمی ( امور خدماتی، فضای سبز و ایاب و ذهاب و...) در قالب خط مشی های تعیین شده به اشخاص حقیقی، حقوقی و یا موسسات غیر دولتی و ... با رعایت حدود اختیارات و مقررات و آئین نامه با هماهنگی واحدهای ذیربط و نظارت برآنها - نظارت وپیشهاد تسهیلات رفاهی، پیگیری مطالبات اعضای علمی، غیر علمی و نظارت بر حسن اجرای آن در دانشگاه - رسیدگی و نظارت بر امور انضباطی، مرخصی ها و کارکرد و اعضای هیات علمی وغیر علمی دانشگاه و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم - اجرای خط مشی های تعیین شده از سوی مقامات دانشگاه و نظارت بر حسن انجام آن - پیش بینی و بررسی نیازهای واحدهای دانشگاه در رابطه با نیروی انسانی، ملزومات اداری ، خدماتی و غیره تشخیص ضرورت تهیه وسایل مورد نیاز در امور مربوطه - نظارت براجرای بخشنامه ها و مقررات مربوط به نظم و انظباط اداری و ورود وخروج کارکنان - انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی

آدرس کوتاه :