بستن
FA EN AR RU FR CHI

صورتجلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشکده ها و مدیران ستادی در خصوص اضافه کار دانشکده ها و واحدها

صورتجلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشکده ها و مدیران ستادی در خصوص اضافه کار دانشکده ها و واحدها


صورتجلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشکده ها و مدیران ستادی در خصوص اضافه کار دانشکده ها و واحدها

 1-   مقرر شد روسای محترم دانشکده ها و مدیران محترم ستادی با بررسی دقیق کارهای اجرائی تحت مدیریت خود دقیقاً تشخیص دهند کدامیک از مشاغل مجموعه نیاز به انجام اضافه کار دارند. رؤسا و مدیران محترم می توانند اضافه کار متغیر در طول ماههای سال برای واحدهای تحت نظر در نظر بگیرند.. همچنین مقرر شد موارد یاد شده به حوزه اداری  مالی دانشگاه نیز منعکس گردد.

2-  مقرر شد حوزه اداری و مالی دانشگاه با توجه به اضافه کار پرداخت شده در سالهای گذشته و همچنین ارزیابی از چگونگی کمی و کیفی اضافه کار دانشکده ها و واحدها یک مبلغ ریالی اختصاص داده و رؤسا و مدیران محترم آن را با رعایت موارد مطروحه در بند 1  برای همکاران منظور و پس از ارسال به امور اداری از طریق امور مالی دانشگاه پرداخت گردد.

3-  مقرر شد میزان تشویق همکاران در همه دانشکده ها و واحدها و سازمان مرکزی برابر و معادل 20 ساعت باشد.

4-   مقرر شد هنگام منظور نمودن مبلغ اضافه کاری برای هر کدام از کارکنان محترم به موارد ذیل توجه شود:

 - مدیران ستادی

- مدیران امور عمومی و عاملین مالی و مدیران آموزش دانشکده ها

- رؤسای ادارات واحدها

- حجم و فشردگی کارها

- مدیرانی که در حکم کارگزینی حق مدیریت دریافت نمی کنند.

- کارشناسانی که مستقلاً بیش از 8 گروه درس آزمایشگاهی ارائه می نمایند.

- اضافه کار واقعی کارکنان ( پس از ساعات اداری )

5-   مقرر شد چنانچه دانشکده ها یا واحدها از همه مبلغ مربوط به ماه اضافه کار استفاده نکردند آن مبلغ ذخیره شده و در ماه بعدی منظور گردد.

امضای حاضران:

 احمد باقری - نیما امانی فرد -رحمت پور محمد- اکبر نورسته نیا- عبدا... فلاح شجاعی - احمد غفوری - عبدالحسین ابوالقاسمی

   میر جلیل میر باذل - حسن جهاندیده-  سیروس عالم -  سعید مسعودی - چنگیز پور شکوری

آدرس کوتاه :