بستن
FA EN AR RU FR CHI

عقد قرارداد خویش فرمایی -مرخصی بدون حقوق سنوات گذشته صندوق بازنشستگی

عقد قرارداد خویش فرمایی -مرخصی بدون حقوق سنوات گذشته صندوق بازنشستگی


عقد قرارداد خویش فرمایی -مرخصی بدون حقوق سنوات گذشته صندوق بازنشستگی

با سلام واحترام، بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و غیر هیأت علمی عضو صندوق بازنشستگی می رساند، آن تعداد از ذی نفعانی که از مرخصی بدون حقوق (در بازه زمانی 1390/01/01 لغایت 1395/12/29) استفاده نموده اند لازم است جهت عقد قرارداد خویش فرمایی و محاسبه و پرداخت کسور متعلقه، حداکثر تا پایان اسفند ماه جاری از طریق اتوماسیون درخواست خود را به اداره رفاه و امور بازنشستگی ارسال نمایند و پس از دریافت نامه از اداره رفاه به همراه مدارک لازم (حکم کارگزینی مرخصی بدون حقوق و حکم کارگزینی قبل از مرخصی بدون حقوق) با مراجعه حضوری به سازمان بازنشستگی استان جهت عقد قرارداد خویش فرمایی و واریز کسور بازنشستگی اقدام فرمایند. بدیهی است مهلت مذکور غیر قابل تمدید می باشد. (نامه ارسالی از صندوق بازنشستگی در فایل الصاقی پیوست شده است)

نامه ارسالی از صندوق بازنشستگی

آدرس کوتاه :