بستن
FA EN AR RU FR CHI

عقد قرارداد خویش فرمایی -مرخصی بدون حقوق سنوات گذشته صندوق بازنشستگی

عقد قرارداد خویش فرمایی -مرخصی بدون حقوق سنوات گذشته صندوق بازنشستگی


عقد قرارداد خویش فرمایی -مرخصی بدون حقوق سنوات گذشته صندوق بازنشستگی

با سلام واحترام، بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و غیر هیأت علمی عضو صندوق بازنشستگی می رساند، آن تعداد از ذی نفعانی که از مرخصی بدون حقوق (در بازه زمانی 1390/01/01 لغایت 1395/12/29) استفاده نموده اند لازم است جهت عقد قرارداد خویش فرمایی و محاسبه و پرداخت کسور متعلقه، حداکثر تا پایان اسفند ماه جاری از طریق اتوماسیون درخواست خود را به اداره رفاه و امور بازنشستگی ارسال نمایند و پس از دریافت نامه از اداره رفاه به همراه مدارک لازم (حکم کارگزینی مرخصی بدون حقوق و حکم کارگزینی قبل از مرخصی بدون حقوق) با مراجعه حضوری به سازمان بازنشستگی استان جهت عقد قرارداد خویش فرمایی و واریز کسور بازنشستگی اقدام فرمایند. بدیهی است مهلت مذکور غیر قابل تمدید می باشد. (نامه ارسالی از صندوق بازنشستگی در فایل الصاقی پیوست شده است)

نامه ارسالی از صندوق بازنشستگی