بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرایند

فرایند


براساس مصوبه  مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ هیأت رئیسه محترم دانشگاه ودیعه  خانه های سازمانی به شرح زیر اعلام می گردد:

ودیعه خانه های سازمانی ۱۸ دستگاه کوی وحدت به مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۱۲دستگاه کوی وحدت به مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال وکوی شهید عضدی به مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید .

آدرس کوتاه :