بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه


قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه

حسب اعلام نظر مشاور معاون اداری ومالی ومدیریت منابع  ودبیر ستاد وامور رفاهی وزارت علوم

اعضای هیأت علمی که متقاضی وام مسکن وزارتخانه می باشند حسب دستور العمل اجرایی بانک مرکزی به شماره 91/114315 مورخ 94/5/3 تسهیلات مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاهها لازم است موارد زیر را رعایت نمایند.

فرایند درخواست اخذ وام :

1- عضو ، هیأت علمی رسمی یا پیمانی باشد.
2- چنانچه قبلاً وام گرفته باشد حداکثر 10 سال از مدت آن باید سپری شده باشد.
3- درخواست اخذ وام از طریق ERP به نام معاون مدیر امور اداری وپشتیبانی دانشگاه
4-قید اطلاعات شامل شماره تلفن ثابت وهمراه - نشانی کامل ملک مورد نظر - کد و شعبه  بانک مورد نظری که دستگاه با آن بانک قرارداد دارد.
   
آدرس کوتاه :