بستن
FA EN AR RU FR CHI

قرارداد دانشگاه با فروشگاههای زنجیره ای رفاه ( استان )

قرارداد دانشگاه با فروشگاههای زنجیره ای رفاه ( استان )


قرارداد دانشگاه با فروشگاههای زنجیره ای رفاه ( استان )

پیرو قرارداد منعقده دانشگاه با فروشگاههای زنجیره ای رفاه ( استان ) مبنی بر خرید کالا به صورت اقساطی بدون محدودیت در انتخاب نوع لوازم خانگی تا سقف 100/000/000 ریال ویژه کارکنان دانشگاه با شرایط زیز:

1- باز پرداخت مبلغ اقساط حداکثر 10 تا 12 ماه با 1/5% سود به صورت ماهیانه و کسر از حقوق .

2- مبلغ اقساط پس از مشخص شدن کل مبلغ خرید و تعداد ماههای پرداخت ماهیانه محاسبه می گردد.

3- فرایند درخواست:

الف - مراجعه به فروشگاه زنجیره ای رفاه استان جهت انتخاب کالا و تکمیل فرم درخواست خرید کالا بصورت اقساطی .

ب- بررسی و تأیید فرم درخواست خرید کالا ازسوی اداره بیمه و رفاه .

پ - تأیید نهایی فرم مربوطه از سوی امور مالی دانشگاه .

ت - تحویل فرم تکمیل شده به فروشگاه مذکور جهت اخذ کالا .

فرم درخواست خرید کالا بصورت اقساطی :

 
آدرس کوتاه :