بستن
FA EN AR RU FR CHI

مراحل ثبت نام

مراحل ثبت نام


نحوه درخواست و صدور معرفی نامه برای اسکان در دانشگاه ها

قابل توجه همکاران (اعضای محترم هیات علمی و غیر علمی هیات علمی)شایسته است موارد ذیل هنگام درخواست از طریق ERP لحاظ شود.
 
1 -نامه برای رئیس اداره رفاه و بازنشستگی ارسال گردد.
2 -نام ، نام خانوادگی
3 -عضو هیات علمی یا غیر هیات علمی
4- از تاریخ تا تاریخ
5 -شماره همراه

6- چنانچه ارسال اطلاعات به دانشگاه مورد نظر نیاز به فکس داشته باشد؛ ذکر شماره فکس دانشگاه مورد نظر الزامی است.

آدرس کوتاه :