بستن
FA EN AR RU FR CHI

معاون

معاون


 

نام و نام خانوادگی:

امیرعلی عباسی

عنوان پست اجرایی:

معاون مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری

آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شماره تلفن:

داخلی 6298

پست الکترونیک:

 

شرح وظایف:

 

 

 

آدرس کوتاه :