بستن
FA EN AR RU FR CHI

نحوه استفاده فرم تعیین درصد سهم ذینفع از سرمایه بیمه عمر و حوادث تکمیلی

نحوه استفاده فرم تعیین درصد سهم ذینفع از سرمایه بیمه عمر و حوادث تکمیلی


نحوه استفاده فرم تعیین درصد سهم ذینفع از سرمایه بیمه عمر و حوادث تکمیلی

بدین وسیله به اطلاع کارکنان محترم ( اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی ) می رساند پیرو اطلاعیه مربوط به بیمه عمر و حوادث تکمیلی ، آن تعداد از همکارانی که تمایل به تغییر درصد سهم ذینفع از سرمایه بیمه مذکور رادارند می توانند با تکمیل فرم ذیل نسبت به تغییر درصد سهم استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر اقدام نمایند.

فرایند درخواست :

1- دریافت فرم مورد نظر و تکمیل آن بدون قلم خوردگی .

2- تحویل آن به اداره بیمه و رفاه .

فرم تعیین استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر :

آدرس کوتاه :