بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست مدیران دانشگاه و نمایندگان منتخب شورای صنفی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی با مدیران بیمه سامان استان

نشست مدیران دانشگاه و نمایندگان منتخب شورای صنفی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی با مدیران بیمه سامان استان


نشست مدیران دانشگاه و نمایندگان منتخب شورای صنفی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی با مدیران بیمه سامان استان

نشست مدیران دانشگاه و نمایندگان منتخب شورای صنفی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی با مدیران بیمه سامان استان  در تاریخ 1397/07/22برگزار گردید.

در این نشست نمایندگان بیمه سامان در خصوص خدمات بیمه ای خود ( بیمه درمان تکمیلی ، بیمه خودرو ، بیمه اموال و...) را ارائه نمودند.

آدرس کوتاه :