بستن
FA EN AR RU FR CHI

هزینه ازدواج و هزینه فوت

هزینه ازدواج و هزینه فوت


هزینه ازدواج و هزینه فوت

طبق ماده 77 صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان ( مورخ 1392/12/15) :  ( اعضای غیر هیأت علمی ) به عضو شاغل ، بازنشسته و یا ورثه بلافصل وی در موارد ذیل کمک هزینه ای به میزان « 3» برابر حقوق و مزایای رتبه وپایه یک کاردان مقدماتی پرداخت می گردد . الف - ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وی در هر مورد فقط یک بار ب- فوت عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از افراد تحت تکفل وی طبق ماده 105 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی ، پژوهش ی وفناوری : به عضو شاغل ، بازنشسته و یا ورثه بلافصل وی در موارد ذیل کمک هزینه ای به میزان « 5» برابر حقوق و مرتبه و پایه استادیار پایه یک پرداخت می گردد . الف - ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وی در هر مورد فقط یک بار ب- فوت عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از افراد تحت تکفل وی هزینه ازدواج :   هزینه فوت :
آدرس کوتاه :