بستن
FA EN AR RU FR CHI

واحدهای تابعه مدیریت امور اداری و پشتیبانی

واحدهای تابعه مدیریت امور اداری و پشتیبانی


  •  اداره کارگزینی

  • اداره رفاه و امور بازنشستگان

  • اداره دبیرخانه

  • اداره تدارکات

  • اداره خدمات عمومی

آدرس کوتاه :