بستن
FA EN AR RU FR CHI

واحدهای تابعه معاونت اداری، مالی و منابع

واحدهای تابعه معاونت اداری، مالی و منابع


۱- مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

۲- مدیریت امور مالی

۳- مدیریت امور اداری و پشتیبانی

۴- مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

آدرس کوتاه :