بستن
FA EN AR RU FR CHI

واحد های تابعه معاونت اداری ، مالی ومنابع

واحد های تابعه معاونت اداری ، مالی ومنابع


واحد های تابعه معاونت اداری ، مالی ومنابع

1- مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

2- مدیریت امور مالی

3- مدیریت امور اداری و پشتیبانی

4- مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

آدرس کوتاه :