بستن
FA EN AR RU FR CHI

وظایف هیأت اجرایی منابع انسانی

وظایف هیأت اجرایی منابع انسانی


وظایف هیأت اجرایی منابع انسانی

اهم وظایف و اختیارات هیأت :

 •  نظارت برحسن اجرای مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی .

 •  نظارت برحسن اجرای مقررات آیین نامه تشکیلات .

 • ‫ تهیه شرح شغل ، وظایف و شرایط احراز کلیه مشاغل برای طرح در کمیسیون دائمی دانشگاه .

 • ‫ تعیین اولویت های استخدام و نحوه انتخاب افراد درقالب مجوزهای صادره از سوی هیأت امنا .

 • ‫ تعیین تعداد و احراز شرایط به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای وظایف پستهای سازمانی بدون متصدی،به صورت قراردادی برای طرح در کمیسیون دائمی دانشگاه .

 • - بررسی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی، برای طرح در کمیسیون دائمی دانشگاه .

 • تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پستهای سازمانی به پیشنهاد دفتربرنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه در قالب پستهای سازمانی مصوب.

 • بررسی و تصویب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و تمهید راهکارهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه های بهسازی ‫و توانمندسازی اعضا .

 • بررسی و تأیید دوره های آموزشی ضمن خدمت و صدور گواهی نامه های مربوط با امضای مدیر دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه و رئیس دانشگاه .

 • - بررسی و پیشنهاد صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضا از قراردادی به پیمانی، از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی ‫آزمایشی به رسمی قطعی در چارچوب مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی به هیأت امنا(با توجه به مصوبه سومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان مورخ 1394/06/10 وظیفه مربوط به هیأت امنا در این خصوص به هیأت رئیسه دانشگاه تفویض گردیده است ).

 • بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد درخواست های بازخریدی ، استعفا و بازنشستگی پیش از موعد اعضا .

 • بررسی و تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در دانشگاه  و اتخاذ تصمیم درخصوص برقراری فوق العاده مذکور و تعیین تاریخ اجرای آن.

 • بررسی و تصویب طر حهای تحول اداری و نظام پیشنهادات و نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول .

 • بررسی سوابق اعضا در خصوص ارتقای رتبه و اتخاذ تصمیم در چارچوب ضوابط مربوط.

 • بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص پیشنهادهای نو که از سوی اعضا ارائه می شود در چارچوب نظام پیشنهادات .

 • - تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز برای اجرای آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی و تشکیلات ‫حسب مورد .

 • سایر مواردی که در حوزه مدیریت منابع انسانی از سوی کمیسیون دائمی هیأت امنا ارجاع می گردد.

تبصره – هیأت اجرایی می تواند در موارد ضروری کار گروه هایی را برای انجام برخی از وظایف مذکور تعیین و اختیار تصمیم گیری را به آنها تفویض نماید .

آدرس کوتاه :