بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگروه های تخصصی هیأت اجرایی منابع انسانی

کارگروه های تخصصی هیأت اجرایی منابع انسانی


کارگروه های تخصصی هیأت اجرایی منابع انسانی

     کارگروه ارتقای رتبه : 

 •  رضا پرستش

 • سیدابراهیم  فتحی

 • محمد فریدونی

  کارگروه  بررسی وتصویب نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان :

 • محمدابراهیم رجب پور

 • سید ابراهبم فتحی

 • طاهره اعظمی

 • محمد  فریدونی

  کارگروه  بررسی و تعیین درصد سختی کار مشاغل دانشگاه

 • مدیر امور اداری

 • سید ابراهیم فتحی

 • جواد  بهدانی

 • نماینده گروه آموزشی ( مدیرگروه)به تناسب رشته شغلی مورد بررسی

           
آدرس کوتاه :