بستن
FA EN AR RU FR CHI

کتاب منتخبی از قوانین و دستورالعمل های کاربردی دانشگاه گیلان

کتاب منتخبی از قوانین و دستورالعمل های کاربردی دانشگاه گیلان


کتاب منتخبی از قوانین و دستورالعمل های کاربردی دانشگاه گیلان

کتاب منتخبی از قوانین و دستورالعمل های کاربردی دانشگاه گیلان با رویکرد اموزشی - کاربردی برای آشنایی همکاران محترم با قوانین و دستورالعمل های دانشگاه تدوین شده است. این مجموعه علاوه بر اینکه ظرفیت پاسخگویی به نیازهای کارمندان و مدیران را در خود دارد، می تواند دانش، مهارت و نگرش لازم برای پیاده سازی این قانون را در دانشگاه ایجاد نماید.

 در ضمن در این کتاب اهداف زیر محقق میگردد.


/ آشنایی و اطلاع کارمندان و مدیران سطوح مختلف و به تبع ان ایجاد باور و انگیزه برای پیاده سازی قوانین و مقررات

/ارتقاء آگاهی کارمندان و مدیران از ظرفیت های قانونی و بهسازی مناسبات نظام اداری دانشگاه

/ توانمندسازی کارمندان و مدیران و ایجاد دانش ، بینش و مهارت در آنان برای اجرای احکام قانون

/ اطلاع رسانی در خصوص میزان توانایی قانونی کارمندان و مدیران سطوح مختلف برای تصمیم سازی و تصمیم گیری

 

دریافت کتاب

آدرس کوتاه :