بستن
FA EN AR RU FR CHI

گزارش نویسی آماری

گزارش نویسی آماری


 

1396

پرسنلی

 1. تعداد اعضای غیر هیئت‌علمی به تفکیک نوع استخدام و مدرک تحصیلی
 2. تعداد اعضای غیر هیئت‌علمی به تفکیک واحد مستقر و سن و جنسیت
 3. تعداد اعضای هیئت‌علمی به تفکیک سن و نوع استخدام
 4. تعداد اعضای هیئت‌علمی به تفکیک سن و مرتبه علمی
 5. تعداد اعضای هیئت‌علمی به تفکیک دانشکده، نوع استخدام، جنسیت و مرتبه علمی

آموزش

 1. دانشجویان درحال تحصیل به تفکیک مقطع، جنسیت، نوع تحصیل و دانشکده
 2. دانشجویان فارغ‌التحصیل به تفکیک دانشکده، مقطع،جنسیت، نوع تحصیل و جنسیت
 3. تعداد دانشجویان ثبت‌نام‌شده به تفکیک مقطع ،جنسیت، نوع تحصیل و دانشکده
 4. نقشه پراکندگی کشورهای دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه گیلان

1397

 دانلود جزوه گزارش نویسی آماری

پرسنلی

 1.  توزیع تعداد اعضای غیر هیات علمی به تفکیک جنسیت، مدرک تحصیلی، مرحله استخدام و واحد مستقر
 2. توزیع تعداد اعضای غیر هیات علمی به تفکیک جنسیت، سن، مرحله استخدام و واحد مستقر
 3. توزیع تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک سن و نوع استخدام
 4. توزیع تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک سن، نوع استخدام و و رتبه علمی
 5. توزیع تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده، سن، نوع استخدام و رتبه علمی

آموزش

 1. دانشجویان درحال تحصیل به تفکیک مقطع، جنسیت، نوع تحصیل و دانشکده
 2. دانشجویان فارغ‌التحصیل به تفکیک دانشکده، مقطع،جنسیت، نوع تحصیل و جنسیت
 3. تعداد دانشجویان ثبت‌نام‌شده به تفکیک مقطع ،جنسیت، نوع تحصیل و دانشکده
 4. نقشه پراکندگی کشورهای دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه گیلان

1398

پرسنلی

 1.  توزیع تعداد اعضای غیر هیات علمی به تفکیک جنسیت، مدرک تحصیلی، مرحله استخدام و واحد مستقر
 2. توزیع تعداد اعضای غیر هیات علمی به تفکیک جنسیت، سن، مرحله استخدام و واحد مستقر
 3. توزیع تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک سن و نوع استخدام
 4. توزیع تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک سن، نوع استخدام و و رتبه علمی
 5. توزیع تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده، رتبه علمی،  رتبه علمی، جنسیت و مدرک تحصیلی

آموزش

 1. دانشجویان درحال تحصیل به تفکیک مقطع، جنسیت، نوع تحصیل و دانشکده
 2. دانشجویان فارغ‌التحصیل به تفکیک دانشکده، مقطع،جنسیت، نوع تحصیل و جنسیت
 3. نقشه پراکندگی کشورهای دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه گیلان

 

 

آدرس کوتاه :